En trygg och jämlik vård

De ojämlika hälsoskillnaderna mellan olika samhällsklasser är en av de viktigaste utmaningarna för hälso- och sjukvården att lösa. God hälsa och vård för alla är ett gemensamt samhällsansvar och vi socialdemokrater vill sudda ut dessa skillnader. I Kronoberg ska hälsan vara jämlik – oavsett vem du är.

Socialdemokraterna vill att hälso- och vården i Kronoberg ska kännetecknas av kontinuitet, kvalitet och lättillgänglighet. Vi vill och vågar ta oss an utmaningen att utforma och gemensamt via skattsedeln finansiera en kvalitetssäkrad sjukvård i internationell toppklass med patientens behov i centrum. Hälso- och sjukvården i Kronoberg ska hålla högsta kvalitet överallt i länet och vara tillgänglig för alla på lika villkor. 

Hälsa på lika villkor – oavsett vem du är

Hälsa är idag ojämlikt och ojämställt fördelad. Människor med låga inkomster och kort utbildning tenderar att ha en sämre hälsa än andra, samtidigt som kvinnor inte får vård på samma villkor som män. Det är oacceptabelt! För att bryta dessa orättvisa hälsoskillnader vill vi satsa på förebyggande insatser för att motverka ohälsa och sjukdom i länet, samt arbeta för att män och kvinnor ska ha samma villkor inom hälso- och sjukvården.

Ett sjukhus – flera ingångar 

Vi socialdemokrater betraktar Ljungby lasarett, Centrallasarettet Växjö och Sankt Sigfrids sjukhus som ett sjukhus med flera ingångar. Samverkan lasaretten emellan ska vara stark och bidra till en god och tillgänglig vård i hela länet. Vi är övertygade om att alla tre lasaretten fortsatt ska vara akutsjukhus.

God hälsa är mer än bara fysisk. Att komma i kontakt med psykiatrin ska vara lätt, och i det arbetet är utvecklingen av psykiatriresurser på vårdcentralerna viktigt. Köerna till allmän- och specialistpsykiatrin måste minska. Särskilt fokus ska läggas på att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin kortas markant och att övergången från barn- och ungdomspsykiatri till vuxenpsykiatri förbättras. 

Flexibel vård i rimlig tid 

Arbetet med att korta vårdköer måste prioriteras och förbättras. För att stärka patienterna, öka delaktigheten och tydliggöra hälso- och sjukvårdens ansvar vill vi införa ett patientkontrakt som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården. Vi vill dessutom att primärvården och mottagningar inom specialistsjukvården ska kunna erbjuda flexibla öppettider, för att göra vården mer tillgänglig. Här är den tekniska utvecklingen ett verktyg för att göra vården mer tillgänglig. Därför vill vi att Kronoberg ska vara Sverigeledande i e-Hälsa.

Alla ska må bra på äldre dagar 

Vi blir allt äldre och friskare i Sverige. Många som går i pension idag gör det med friska, aktiva år framför sig. Det är en välfärdspolitisk framgång att glädjas åt! Samtidigt växer gruppen äldre som har flera och särskilda vårdbehov. Det ställer krav på fortsatt forskning, kunskapsspridning och verksamhetsutveckling inom äldreområdet. Det ställer också nya krav på hälso- och sjukvården och omsorgen. 

Socialdemokraterna i Kronobergs mål är att en jämlik och jämställd äldrevård och äldreomsorg med hög kvalitet ska finnas i hela länet. För att nå målet ska fast vårdkontakt för äldre införas och projektet Äldrehälsa Kronoberg, som syftar till att öka delaktigheten och underlätta vårdkontakten för äldre patienter, ska fortsätta utvecklas och arbetssättet ska spridas i länet. 

Mer resurser till primärvården 

I primärvården finns kunskap för att möta hela människans hälso- och vårdbehov. Här finns också kompetensen för att hitta rätt vårdnivå. Det ska fortsatt vara möjligt för Kronobergarna att, inom vårdvalet i primärvården, lista sig vid vårdcentraler både inom och över länsgränserna. Vårdcentraler ska finnas i samtliga länets kommuner. 

I takt med att mer och mer kan utföras närmare patienten och längre ifrån sjukhusen kommer primärvårdens roll att fortsatt öka. Det utökade uppdraget för primärvården innebär att mer resurser måste tillföras. Resursfördelningssystemet inom primärvården måste vidare utformas så att arbetet med socialt utsatta grupper och förebyggande folkhälsoarbete premieras. Familjecentraler där vårdcentraler samarbetar med barnavård, socialtjänst och ungdomsmottagning ska finnas i alla länets kommuner. 

Trygghet och kontinuitet i vården 

Patienternas upplevelser och säkerhet måste alltid vara högst prioriterade inom hälso- och sjukvården. Ingen Kronobergare ska behöva känna oro för att kontakt med vården ska leda till ett förvärrat sjukdoms- eller skadetillstånd. Den allra viktigaste aspekten av patientsäkerheten är kompetenta och trygga medarbetare. Vi socialdemokrater tror att vi bedriver sjukvård bäst med vår egen personal. För att få en bra kontinuitet i vården i Kronoberg behöver vi bli oberoende av hyrpersonal. Det är också en förutsättning för att kunna ge våra medarbetare en hållbar arbetsmiljö och ge våra patienter den kontinuitet de efterfrågar. För att ytterligare öka kontinuiteten i vården ska en modell för fast vårdkontakt ska införas. 

God tandhälsa ska inte vara en klassfråga

Tandvården är väldigt betydelsefull för hela hälsan. Dålig tandhälsa minskar livskvalitén och leder inte sällan till följdsjukdomar. För att säkra en god tandhälsa hos Kronobergarna är det nödvändigt att tandvårdsförsäkringen har ett stark fokus på regelbunden och förebyggande tandvård. Samtidigt måste det finnas ett bra skydd mot höga kostnader. Tandvård ska alltid vara avgiftsfritt för barn- och unga.

Därför vill vi:

  • Ha en fast vårdkontakt för äldre. Vården ska vara trygg och tillgänglig vård. Med en personliga kontakt i vården kommer det finnas någon som känner dig och din sjukdomshistoria. De som är mest sjuka få hembesök, istället för att behöva ta sig till ett lasarett.
  • Satsa på mer personal i vården. Fler ska vilja arbeta i vården. Nu går mindre pengar till hyrbolagen och mer till personalen. Vi vill se bättre arbetsmiljö och villkor för vårdpersonal.
  • Ta krafttag mot den psykiska ohälsan. Vi vill se en nolltolerans mot psykisk ohälsa. Köerna till psykiatrin måste minska. Särskilt fokus ska läggas på att köerna till barn- och ungdomspsykiatrin kortas markant och att övergången från barn- och ungdomspsykiatri till vuxenpsykiatri förbättras. Då måste samarbetet mellan vård, skola och socialtjänst bli bättre så – att barnens bästa gäller.
  • Satsa på rätt vård i rätt tid. Vården ska vara trygg och tillgänglig. Vi vill minska väntetiderna, utöka vården och göra den mer flexibel, så att du får rätt vård i rätt tid!
facebook Twitter Email