Uttalande från Socialdemokraterna med anledning av det moderatledda regionstyrets förslag att stänga IVA på Ljungby lasarett vecka 26-33

Det är med bestörtning och oro Socialdemokraterna ser på beskedet att Ljungby lasaretts 2 intensivvårdsplatser kommer stängas under vecka 26–33, ett besked som gavs 2023-03-22 av det moderatledda regionstyret på en presskonferens.

Vi vill inleda med att vi har stor respekt för att personalbristen är svår och att det faktum att det saknas tillräckligt personal med rätt utbildning gör att det är tufft att hålla intensivvårdsplatserna öppna under sommaren 2023 och samtidigt ge våra medarbetare den lagstadgade semester de har rätt till. Men vi vill också vara tydliga med att det inte gör beslutet till ett bra beslut.

Stor kritik måste riktas mot det moderatledda regionstyret, där också Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet ingår. Personalbristen har varit svår länge och nu ser vi konsekvenserna av ett alldeles för tillbakalutat politiskt ledarskap som inte agerat i frågan sedan 2018, då de tog makten.

Vi socialdemokrater har i flera år och på flera sätt, exempelvis i budgetförslag och motioner, försökt driva på för att förbättra Region Kronobergs personalpolitik. Vi har exempelvis föreslagit att fler ska få möjlighet att vidareutbilda sig med lön och att pengarna i lönerevisionen ska ökas. Detta har vi inte fått gehör för.

Det moderatledda styret har också agerat minst sagt bristfälligt vad gäller information till den politiska oppositionen och de direkt berörda politiska församlingarna i frågan om intensivvårdsplatserna i Ljungby. I alla beslut om att ändra vårdutbud permanent krävs beslut i regionfullmäktige. Vi tycker att det är rimligt att alla beslut att ändra vårdutbudet även tillfälligt bör tas politiskt. Inte minst när vi har ett regionstyre som inte har egen majoritet, varken i regionfullmäktige eller nämnder och styrelser. Att det moderatledda styret inte tagit upp frågan om intensivvårdsplatserna på Ljungby lasarett politiskt är under all kritik. Hade frågan kommit upp politiskt i tid hade vi kanske haft ett annat resultat nu.

Vi socialdemokrater har på flera sätt försökt få fram information och vara aktiva i frågan, exempelvis genom att ställa interpellationer till regionfullmäktige. Trots detta har det varit svårt få adekvat information. Utan adekvat information är det också svårt att som opposition agera och komma med andra förslag. Som exempel kan nämnas att ingen information om stundande besked gavs på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2023-03-22, dvs. samma dag som beskedet gavs på eftermiddagen via en presskonferens. Att ansvarig nämnd inte ens informerades är även det under all kritik.

Med ovanstående sagt kräver Socialdemokraterna att:

  • Beslutet om att stänga de 2 intensivvårdsplatserna på Ljungby lasarett i sommar skyndsamt tas upp politiskt i Region Kronoberg. Till beslutet ska samtliga partier få ta del av det kompletta underlag som ligger till grund för det beslut om stängning vecka 26–33 som kommunicerades vid presskonferensen 2023-03-22. Vi vill också att verksamheten gör en från nämnda separat, ny översyn av underlaget och beslutet. Finns verkligen inga andra alternativ?
  • Vi har via media och medarbetare hört att ingen sökt till specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning intensivvård som Region Kronoberg har tillsammans med Linnéuniversitetet. Det är av stor angelägenhet att Region Kronoberg snarast inleder ett uppsökande arbete som syftar till att öka antalet sökande, företrädesvis sjuksköterskor som idag har sin anställning på Ljungby lasarett så att IVA-kompetensen på lasarettet kan säkras framåt.
  • Region Kronoberg har vad vi vet inte antagit en formell definition för vad akutsjukhus innebär för oss och vad ett sådant ska innehålla. Region Jönköpings län antog 2022 en sådan. Vi vill att Region Kronoberg snarast gör som vår grannregion och tar fram och fattar beslut om vår regions definition av akutsjukhus samt vad ett sådant ska innehålla. I det beslutet ska det framgå tydligt att intensivvårdsplatser dygnet runt, årets alla dagar är en del av att få kalla sig akutsjukhus.
  • Att planen för sommarbemanning från 2024 och framåt ska tas fram och redovisas för regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden innan april månads regionfullmäktige. Eftersom det moderatledda regionstyret visat stora brister i sin information till den politiska oppositionen och berörda politiska församlingar ser vi detta som nödvändigt för att sommarplaneringen framåt alltid ska komma upp för politisk diskussion.
  • Upprätta en handlingsplan för att öka attraktiviteten att arbeta inom intensivvården eftersom att det är avgörande för att vi ska kunna behålla två akutsjukhus i Kronoberg.

Henrietta Serrate (S) oppositionsråd i Region Kronoberg

Anne Karlsson (S) oppositionsråd i Ljungby kommun

Eva Ballovarre (S) kommunstyrelsens ordförande i Älmhult och ledamot i regionfullmäktige

Joakim Pohlman (S) oppositionsråd i Markaryds kommun och ledamot i regionfullmäktige

Magnus Carlberg (S) 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Kronoberg

Robert Olesen (S) partidistriktets ordförande

facebook Twitter Email