Vår regionala politik

Aktuellt

(S) förslag till budget för Region Kronoberg 2021
Här finns Socialdemokraternas förslag till budget för Region Kronoberg 2021.

 

(S) förslag till tilläggsbudget 2020
I november 2019 fattade riksdagen beslut om ett nytt utjämningssystem regioner emellan. Region Kronoberg får i år med detta ett ekonomiskt tillskott på 178 miljoner mer än förväntat 2020. Beslut om tilläggsbudgeten ska tas på regionfullmäktige 26 februari.

Socialdemokraterna föreslår med anledning av detta följande satsningar:

 • Medarbetarsatsningar, totalt 76 miljoner varav fördelning:
  • Permanent höjning av OB-ersättning för samtliga grupper 25 miljoner
  • Primärvårdssatsning – arbetsmiljö och arbetsvillkor 20 miljoner
  • Lönesatsning på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor 18 miljoner
  • Nya scheman för ambulansen i Ljungby 5 miljoner
  • Medarbetarnas möjlighet att delta i projektet kring nytt lasarett 6,5 miljoner
  • Fler regionala sommarjobb 0,5 miljon
  • Projektuppdrag – rekrytering 1 miljon

 

 • Utveckling av hälso- och sjukvården i Kronoberg, totalt 49,5 miljoner varav fördelning:
  • Satsningar på barn och ungas hälsa 5 miljoner
  • SMS-livräddning 1 miljon
  • Tarmcancerscreening 3 miljoner
  • Bibehållen avgift och minskad kö för hörapparater 2 miljoner
  • Ny inriktning för sjukvården – nära vård och nytt sjukhus 18,5 miljoner
  • Rivningar och provisoriska lokaler 20 miljoner

 

 • En tillgängligare kollektivtrafik, totalt 10 miljoner varav fördelning:
  • Pensionärsrabatt 6 miljoner
  • Sommarlovskort för skolungdomar 4 miljoner

 

 • Reserverade pengar för medarbetarsatsningar, totalt 42,5 miljoner

 

Hela vårt förslag till tilläggsbudget 2020: Socialdemokraternas förslag till tilläggsbudget för Region Kronoberg 2020

 

(S) fortsätter kämpa för lika OB-höjning för alla
Trots protester från medarbetarna och ett alternativt yrkande från oss socialdemokrater röstade allilanspartierna med instämmande av Sverigedemokraterna 2020-02-05 på personalutskottet igenom att den 60-procentiga höjningen av OB-ersättningen i Region Kronoberg framöver endast ska gälla vissa yrkesgrupper; sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och medicinska sekreterare. Bland annat undersköterskor, skötare och servicepersonal kommer inte få fortsatt höjt OB-ersättning.

Vi socialdemokrater har ända sedan april 2019, när frågan om att eventuellt avskaffa den höjda OB-ersättningen i regionen lyftes för första gången, varit tydliga: det här är en viktig satsning som ska fortsätta och som ska gälla alla. Ställ inte grupp mot grupp.

Tyvärr blir det inte alltid som vi vill men vi kommer fortsätta driva kampen för att allas arbete på obekväm arbetstid ska räknas som lika värdefull, inte bara i ord utan i lönekuvertet också.

I år får regionen 178 miljoner mer än väntat, detta på grund av det nya utjämningssystemet. På regionstyrelsen nästa vecka kommer vi i vårt förslag till tilläggsbudget föreslå att en del av de pengarna går till att alla medarbetare som jobbar skift, precis som nu, fortsatt ska ha en 60-procentig höjning av OB-ersättningen.

Region Kronoberg har råd att vara en attraktiv arbetsgivare för alla – det gäller bara att prioritera.

Du hittar hela vårt yrkande på personalutskottet här: Yrkande från Socialdemokraterna i Region Kronoberg – Särskilda lönesatsningar 2020-2022 OB-tillägg (20RGK265)

Här finns utredningen om den höjda OB-ersättningen: Utvärdering av förhöjd ob 200122 169965

Här finns protokollet från regionstyrelsens personalutskott 2018-04-24 då beslutet om höjd OB-ersättning för alla togs, § 12 sida 9-10: http://www.regionkronoberg.se/contentassets/b204cdfd32cf4e6cb8a2d572038839e4/regionstyrelsens-personalutskott-protokoll-2018-04-24.pdf

 

Låt det höjda OB-tillägget vara kvar!
Region Kronoberg bedriver verksamhet dygnets alla timmar. Akutmottagningen, medicinavdelningen och BB-förlossning är bara några av de verksamheter som tar emot och vårdar patienter oavsett veckodag eller tid på dygnet.

Det är inte alldeles lätt att bemanna den typen av verksamhet. Att arbeta skift sliter på kropp och själ. Vi ser det och har valt att, vid sidan av att arbeta för en bättre arbetsmiljö, visa det i lönekuvertet med ett höjt tillägg för alla Region Kronobergs medarbetare som arbetar obekväma arbetstider. Att alla medarbetare och inte bara vissa grupper får ta del av det höjda OB-tillägget är unikt bland Sveriges regioner.

Frågan om de höjda OB-tilläggens framtid är nu uppe för diskussion. Vi socialdemokrater är tydliga – behåll det höjda OB-tillägget. Låt Region Kronoberg fortsätta vara ett föredöme för övriga regioner.

Henrietta Serrate (S), oppositionsråd i Region Kronoberg
Robert Olesen (S), 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

 

Mer regional handlingskraft i frågan om hot och våld i vården
På regionstyrelsens sammanträde 21 januari 2020 beslutade det moderatledda styret att skicka en skrivelse till regeringen med anledning av rapporter om hot och våld i vården, bland annat på akutmottagningen i Växjö. Socialdemokraterna avstod till förmån för en egen protokollsnotering, där vi framförallt lyfte fram behovet av regionalpolitisk handlingskraft. Hot och våld är ALDRIG okej – vi måste ta krafttag och genom att agera regionalt kan vi få snabbare resultat. Region Kronoberg kan och måste göra mer för att såväl medarbetare som patienter ska känna sig trygga i vården. Den 14 januari skickade vi också en skrivelse till hälso- och sjukvården med frågan: Vilka åtgärder tänker nämnden vidta?

Här finns protokollsnoteringen i sin helhet: Protokollsnotering från Socialdemokraterna i ärendet om skrivelse till regeringen på regionstyrelsen 2020-01-21

 

Nej tack till partnering – Vad (S) ville istället och hur vi går vidare med det!
2019-12-10 beslutade regionstyrelsen om entreprenadupplägget för byggnationen av nytt sjukhus i Växjö. Den moderatledda styret tillsammans med Sverigedemokraterna förordade partnering, vilket också blev beslutet. Socialdemokraterna hade ett annat förslag och reserverade oss därför mot beslutet.

Här kan du ta del av hela vårt förslag till beslut, varför vi förordade det och hur vi kommer gå vidare med att lyfta bl.a. schyssta arbetsvillkor och medarbetarinflytande framåt i processen, trots att vårt förslag inte gick igenom: Reservation från Socialdemokraterna i ärende entreprenadupplägg för nytt akutsjukhus i Växjö (19RGK220) på regionstyrelsen 2019-12-10

facebook Twitter Email