Uttalande: (S) kritiska till att Region Kronoberg överklagar färdtjänstdom

Lokala medier har under våren rapporterat om en synnedsatt pojke som nekats färdtjänst till och från skolan. Med bakgrund av detta skickade Socialdemokraterna i februari in en skrivelse till Region Kronoberg, som har uppdraget att handlägga färdtjänstansökningar i flera av Kronobergs kommuner. I skrivelsen begärdes en diskussion om hur regelverket kan bli bättre och en redovisning över antalet avslag de senaste åren.[1]

Svaret på skrivelsen visade att antalet avslag ökat från 6 st 2018 till 170 st 2022, något som motiverades med att förvaltningen jobbar efter en ny struktur och att bedömningsnivån anpassats efter nu gällande praxis baserat på domstolsbeslut.[2] Liknande mönster, att avslagen ökar, ses även i andra regioner.

Den synskadade pojken överklagade i början av mars avslaget till Förvaltningsrätten. I samband med att överklagandet och Socialdemokraternas skrivelse skickades in sa trafiknämndens ordförande Carina Bengtsson (C) till SR P4 Kronoberg att reglerna ska ses över och att hon såg överklagandet som något positivt eftersom att man efter dom får ”ett praxis att gå efter”. [3]

Även på trafiknämndens presidieberedning, där Socialdemokraterna är representerade av nämndens 2:e vice ordförande Joakim Pohlman, har frågan diskuterats. Beslut om färdtjänst fattas inte av trafiknämnden, utan är delegerat vidare till förvaltningen. Det är däremot trafiknämnden, tillsammans med kommunerna, som beslutar om det lokala regelverket för färdtjänst. Färdtjänsten och regelverket kring den är med andra ord en ytterst relevant fråga för politiken att både ta ansvar för och regelbundet diskutera.

I skrivelsen skriver Socialdemokraterna att det för partiet är ”oerhört viktigt att vi har en generös bedömning av färdtjänst, inte minst när det gäller våra barn och unga generellt och att de ska kunna ta sig till och från utbildning specifikt. Ytterst handlar en välfungerande färdtjänst om att alla ska kunna delta på lika villkor i samhället.” Detta har också framförts muntligt på nämnden i samband med att skrivelsen besvarades i april.

I början av maj 2023 rapporterade SR P4 Kronoberg att den synskadade pojken av Förvaltningsdomstolen fått rätt mot Region Kronoberg.[4] Rätten anser att han uppfyller förutsättningarna för att beviljas tillstånd för färdtjänst. Trots detta informerades politikerna i trafiknämnden på nämndens sammanträde 10 maj att Region Kronoberg beslutat att överklaga domen och begärt prövningstillstånd i Kammarrätten. Vid sammanträdet uttryckte Socialdemokraterna kritik mot att Region Kronoberg överklagat.

Socialdemokraterna önskar nu att Region Kronoberg ser över möjligheten att dra tillbaka överklagandet till Kammarrätten.

Socialdemokraterna kommer fortsätta driva frågan om bättre färdtjänst

Rätten till färdtjänst regleras i Lag (1997:736) om färdtjänst. Därtill finns det kommunala regelverket för kommunerna Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Växjö. Socialdemokraterna i Kronoberg kommer på olika sätt fortsätta driva frågan om en bättre och mer tillåtande regler för färdtjänst, som möjliggör allas deltagande på lika villkor i samhället, både i Region Kronoberg som utför handläggningen och nationellt.

Kommentarer

Joakim Pohlman (S), 2:e vice ordförande i trafiknämnden i Region Kronoberg, 0703-31 23 00


[1] Skrivelse från (S) i Region Kronoberg – Angeläget med diskussion om färdtjänstreglementet 2023-02-21

[2] Svaret på skrivelsen finns i handlingarna till trafiknämndens sammanträde 2023-04-12.

[3] 2023-03-03: Melvin nekades färdtjänst – nu ska reglerna ses över – P4 Kronoberg | Sveriges Radio

[4] Synskadade Melvin får rätt till färdtjänst: ”Man slipper vara livrädd” – P4 Kronoberg | Sveriges Radio

facebook Twitter Email